مدارس شیری

از امروز به تمام دبستان های ایران شیر عنی شده می‌دهند