وَ من

پروفایل پیکچرت را،
زوم می‌کنم.
لبخند می‌زنم.
نگاه می‌کنم.
می‌کشم،
پایین،
جق می‌زنم.

MEWS

کتاب یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد عصر امروز گم شد. پلیس هم‌چنان درحال جست و جوی این کتاب است. 

شعبه یک صادقیه فلکه اول تهران پارس روبروی مسجد قلهک

هروقت تشنه شدید آب زیاد بنوشید...دانشمندان کشف کردند آب برای رفع تشنگی بسیار مفید بوده و باعث خیسی درون می شود.