جدول

افقی
1- کست عمت.
چهار حرفیه حرف اولشم "پ" دراومده.
حرف سومشم "ر"

1.10

اگه قرار باشه از یک تا ده بشمرید از یک تا چند میشمرید؟

life is like a dick

When its hard, it goes deep in

write pom read porn

برای تهیه یک پورنوگرافی خوب همیشه 2 چیز را سرلوحه امور قرار دهید