نامه های عاشقانه رستم و سهراب

سهراب جان... صد نفر را هم میخواهی بیاور،فردوسی گفته ننتو بگام