مدارس شیری

از امروز به تمام دبستان های ایران شیر عنی شده می‌دهند

نامه های عاشقانه رستم و سهراب

سهراب جان... صد نفر را هم میخواهی بیاور،فردوسی گفته ننتو بگام

كسشعر

غريبه چو غريبه بيند خوشش آمد

مخالفا لايك

شانس آورديم شتري كه در خونه همه ميخوابه مال پيامبر نبود

حسني نگو بلا بگو، دشمن كسخلا بگو

حسني به مسجد نميرفت وقتي ميرفت مكه ميرفت