جدول

افقی
1- کست عمت.
چهار حرفیه حرف اولشم "پ" دراومده.
حرف سومشم "ر"