1.10

اگه قرار باشه از یک تا ده بشمرید از یک تا چند میشمرید؟