دزدپشن

درا رو قفل می‌کنیم دزد نیاد
دزدا رو قفل می‌زنیم در نرن