با هر فونتی که دلم میخواد مینویسم

هر چی فاسد شود مادر بهش رسیدگی میکند
وای به روزی که فاسد شود مادر