وصیت نامه می‌کنم که:

روی سنگ قبرم بنویسید "گور پدرت"