بزرگ مثل بزرگترا

می‌خوام وقتی بزرگ شدم تو جیب جا نشم.