بداهه گویی


روزی شیخ به گوشه ای جلوسیده بود مریدان آمدند و گفتنت: یا شیخ...
شیخ بی درنگ فرمود: یا هیچ کس دیگه.
مریدان گریه ها بکردند و یقه ها بدریدند و نعره ها بزدند و متواری شدند.