حق گفت و گزیده


مریدان شیخ را گفتنت: یا شیخ! جایگاهی پدید آوردیم تا نظرات شما را در آن به گوش جهانیان برسانیم
شیخ فرموند: رادیو است؟
مریدان گفتنت: خیر یا شیخ...وبلاگی است حقیر.
شیخ شاکی بشد و فرمود: پس گوه می‌خورید می‌گویید گوش...هیچ احمقی به گوشش خواندن یاد نداده.
مریدان نعره ها بزدند و گریه ها بکردند و جامه ها بدریدند.