ساختمانی دارای سه پنجره و یک درب

خانواده‌ی آقای هیچکُک این‌ها در طبقه‌ی اول زندگی می‌کنند. در همان ساختمان طبقه‌ی سوم خانواده‌ی آقای بیچکُک زندگی می‌کند.
چه خانواده‌ای در طبقه‌ی دوم زندگی می‌کند؟

جواب: خانواده‌ای غیر از خانواده‌ی آقای هیچکُک و آقای بیچکُک