استقام ذهن

مریدان روزی در محضر شیخ فرو شدند و پرسیدنت یا شیخ چه کنیم قلوبمان بهم نزدیک باشد؟
شیخ کوچک خنده ای کرد و فرمود: با یک دیگر روابطی تنگاتنگ داشته باشید
مریدان خشتک ها بدریدند و در صدد برامدند.