مرگ موش راست میگی؟

من مادرتو...خواهرتو...گایی دم در گاییدم