گوهر ناب علم

شیخ را گفتنت: یا شیخ در فلسفه ملاصدرا فی بین هیولای اولی و سمت الانس را چگونه رابطه ای میتوان توجیح کرد؟
شیخ نگاهی کرد و فرمود: همه تان اخراجید بی ناموس های سگ.
مریدان خشتک ها چرک بکردند و عربده ها بزدند و ذکر گوه خوری بر لبان جاری ساختنت.