من اگه نباشم

من اگه پلیس بودم مردا رو دستگیر می‌کردم٬ زنارو رو دستگیره.