جمعه ها هم کار نمی‌رفت

آقای هیچکُک خونه نمی‌رفت نمی‌رفت. وقتی می‌رفت بعد از کار می‌رفت.