دودوست


ترکه چند سالی با لره می‌گشته ولی پیداش نمی‌کرده.