دمن دت پرنتز


لعنت بر پدر و مادری که اینجا آشغال بریزد.