وَ من

پروفایل پیکچرت را،
زوم می‌کنم.
لبخند می‌زنم.
نگاه می‌کنم.
می‌کشم،
پایین،
جق می‌زنم.