مخالفا لايك

شانس آورديم شتري كه در خونه همه ميخوابه مال پيامبر نبود