بخورم تورو. تو که چشمات رنگ توت فرنگیه

یه چیپس خریدم صدام میزنه حمید. بهش میگم من حمید نیستم من ناصرم. میگه بیا منو بخور منو بخور