معجزه

ترکه یکیو ان می‌کنه بقیه ترکا بهش ایمان میارن.