سچسی داداسچس؟

یه دونه بزنم تو دهنت صدا خون بالا بیاری؟