خشتک لی


مریدان شیخ را خفت کرده و از او پرسیدنت: یا شیخ، اولین خشتک دنیا اسمش چه بود؟
شیخ ساعتی تفکر کرد و در آخر فرمود: "لی وان"
مریدان چشم ها حدقه کردند و نعره ها بزدند و صورت ها قرمز بکردند.