در راستای سنگک

ماهیچه: ماهیِ کوچک، بچّه‌ماهی.

اصن ماهی چیه؟

به ماهی‌چه؟

به من چه اصن

خدافظ